ทำเกษตรผสมผสานและสร้างสรรค์ พื้นที่ครึ่งไร่ได้เงินปีละแสน

” บางคนบอก ฉันมีพื้นที่น้อย มันทำให้รายได้ไม่พอ มันจะขายยังไงให้มันอยู่ได้

ที่จริงผมมีวิธีการที่หลากหลาย แทนที่เราจะมาขายพืชผักอย่างเดียว เราสามารถขายเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ผมมีรายได้เสริมจากการหาปลา และผมเป็นช่าง มันทำให้ผมได้ลดต้นทุนการผลิตลง คุณณรงค์ วิมา หมอดินอาสาสมัครจังหวัดสิงห์บุรี

ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

แบ่งชะอมเป็น4ส่วน เก็บยอดขายวันละส่วน มีชะอมขายทุกวัน

สปริงเกลอแบบประหยัดจากขวดน้ำอัดลม

เครื่องห่อผลไม้จากท่อพีวีซี

จำหน่ายพันธุกรรมพืช ทั่งเมล็ด กิ่ง ต้น อีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ดี

– การปลูกพืชเถาเลื้อยให้ออกลูกดก พืชผักที่เป็น เถาเลื้อย อายุเก็บเกี่ยวยาว เช่น ฟัก แฟง น้ําเต้า บวบ แตงกวา ถั่วพู เป็นต้น เมื่อต้นงอกจากเมล็ด เริ่มเป็นเถา ยาว ให้จับโคนเถาวนเป็นรูปเลข 1 ไทย วนทางใดก็ได้ให้ ครบ 1 รอบ ส่วนปลายเถาจับขึ้นพันกับค้าง จากนั้นให้ใส่ ปุ๋ย หาเศษหญ้าหรือฟางมาถมโคน ทุกข้อของเถาที่อยู่ติด พนื้ ดนิ จะออกราก รากเหลา่ นจี้ ะชว่ ยหาอาหารมากขนึ้ ยอด ยิ่งแตกมากขึ้น ผลผลิตจึงเยอะมากขึ้นตามไปด้วย แต่วิธี นี้ไม่เหมาะกับถั่วฝักยาวที่มีอายุสั้นกว่า และไม่ออกรากที่ ข้อ

– กรรไกรตอนกิ่ง นําคีมที่ซื้อจากตลาดนัด หรือ คีมที่แถมมากับรถมอเตอร์ไซค์ มาหุ้มยางที่ด้าม ทําให้จับ ถนัดมือ และตัดใบเลื่อยลันดาเก่าเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว แล้วเชื่อมติดกับหัวคีมด้วยแก๊สที่ร้านหม้อน้ํา จะได้คีมที่มี หัวคม นําไปใช้ตอนกิ่งต้นไม้ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 1 กิ่งใช้เวลาเพียง 3 วินาที และมีเพียง 3 ขั้นตอน คือ ใช้ คีมหนีบกิ่งแล้วหมุนเบาๆ แค่ครึ่งวงกลม แล้วหนีบกิ่งอีก รอยต่ําลงมา หมนุ เปน็ วงกลม และใชป้ ลายคมี จกิ ดงึ เปลอื ก ออก ไม่ต้องใช้มีดขูดเนื้อเยื่อออก และปล่อยให้รอยแผล ที่ควั่นไว้แห้งเอง ประมาณ 5-7 วัน เมื่อแผลแห้ง เนื้อเยื่อ จะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติ จึงค่อยนําตุ้มตอนมาหุ้ม วิธีนี้ จะทําใหแ้ ตกรากเรว็ กวา่ เพราะถา้ หมุ้ ตมุ้ ตอนทนั ทหี ลงั ควนั่ มีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราและกิ่งเน่าตายได้ โดยคีมที่ซื้อจาก ตลาดนัด เหมาะกับกิ่งไม้เล็กๆ เช่น มะนาว ส้ม มะกรูด สว่ นคมี ทแี่ ถมมาใตเ้ บาะรถมอเตอรไ์ ซค์ เหมาะกบั กงิ่ ชะอม ที่ใหญ่กว่า

– เพิ่มรัศมีใบมีดตัดหญ้าด้วยเอ็นพลาสติก เจาะรู
ใบมดี ตดั หญา้ รปู ทรงสเี่ หลยี่ มขา้ งละ 2 รู เพอื่ เพมิ่ รศั มกี าร
ตัดหญ้าให้กว้างขึ้น เวลาตัดใกล้กระถางหรือวงบ่อซีเมนต์
ที่เป็นอิฐหรือปูน จะไม่เกิดอันตรายและความเสียหาย
เพราะบริเวณที่สัมผัสคือเส้นเอ็นไม่ใช่เหล็ก แต่ถ้าตัดใบ
หญ้าที่มีความเหนียว ใบเอ็นอาจจะตัดไม่ขาด ก็สามารถดึงเอ็นพลาสติกออก

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ใน วารสารเกษตรกรมธรรมชาติ ฉบับที่1/2561
“เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูน เลี้ยงปูนา แมลงดานาในถังพลาสติก ”

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email