เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูน ใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงรอบบ้าน รายได้งาม

[cs_content][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

“กุ้งฝอย”  มีประโยชน์หลากหลาย ทั้งการเลี้ยงไว้เป็นสัตว์สวยงาม , เพื่อการบริโภค และใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาเศรษฐกิจและปลาสวยงาม จึงมีการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน

ในด้านของการทำเป็นอาหาร นิยม นํากุ้งฝอยทำเป็นน้ําพริกกุ้ง ก้อยกุ้ง กุ้งเต้น หรือแม้แต่แปรรูปเป็น กุ้งแห้ง และกะปิ เป็นต้น

กุ้งฝอยท่ีวาง ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่จับได้ตาม แหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่ง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องในการบริโภคในปัจจุบัน ทําให้กุ้งฝอยมีราคาสูง ดังนั้น จึงมีคนสนใจการเลี้ยงกุ้งฝอยไม่น้อย

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai2.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_blockquote cite=”คุณศัญชัย มัดดา หรือบังมัด ข้าราชการสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา ผู้เลี้ยงกุ้งฝอย เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว” type=”left”]“ผมเลี้ยงสายพันธ์ุลูกผสมคือ ระหว่างสายพันธุ์น้ําาไหล ซึ่งสายพันธุ์นี้ไม่สามารถอยู่ในน้ําานิ่งได้มันจะตาย แต่กุ้งสายพันธุ์น้ีตัวจะใหญ่ ส่วนสายพันธ์ุบึงนํ้า หรือสายพันธ์ุนำ้นิ่งมันแข็งแรง แต่ตัวเล็ก ผมจึงจับทั้ง 2 สายพันธ์ุมาเลี้ยง แล้วก็ให้มันผสมพันธ์ุกันจนเกิดมาเป็นพันธ์ุลูกผสม ท่ีมีขนาดใหญ่แข็งแรง สามารถอยู่ในน้ํานิ่งได้”

[/x_blockquote][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai3.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai4.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]

บ่อปูนที่เลี้ยงกุ้งฝอยครั้งแรก

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]ล้อยางเลี้ยงกุ้งฝอย[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai10.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai7.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”]

การให้อาหารกุ้งฝอย

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text class=”cs-ta-center”] จัดระบบนิเวศในบ่อกุ้ง[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai1.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai5.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text class=”cs-ta-center”]เตรียมบ่อปูน[/cs_text][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai11.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text class=”cs-ta-center”]อุปกรณ์ดักกุ้งฝอย [/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai6.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text class=”cs-ta-center”]ที่บังแดด[/cs_text][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/shrimp-sanchai14.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][cs_text]เห็บระฆังที่มากับกุ้งฝอย
เราต้องดูให้ดีก่อนที่จะนํามาลงบ่อเลี้ยงของเรา
ในกรณีที่พบเห็บระฆังให้เราเอาออก แล้วนํากุ้งไปล้างน้ํา เพื่อล้างเอาไข่ของเห็บระฆังออก เพราะเห็บระฆังจะปล่อยไข่ทันทีท่ีมีการถูกตัวมัน”[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก

การเตรียมบ่อ
1. ขุดบ่อขนาดกว้างตามที่ต้องการ ลึก 60 เซนติเมตร
2. เจาะช่องปล่อยน้ํา 3 ช่อง คือ ช่องน้ําล้น ช่องน้ําทิ้ง และช่อง ทําความสะอาด
3. เติมน้ําเข้าไปท่ีระดับน้ําล้น คือ 40 เซนติเมตร
4. ใส่ผักตบชวา ผักบุ้ง จอกแหน เพื่อสร้างระบบนิเวศ
5. นําแม่พันธุ์กุ้งฝอยมาปล่อย ในอัตรา 200 ตัวต่อตารางเมตร

การดูแล
1. ให้อาหารวันละครั้ง ช่วงเย็น หรือกลางคืน
2. ให้อาหาร (ข้าวสุก) ต่อตะกร้า ต่อ 1 ช้อนชา ระยะห่างแต่ละจุดประมาณ 1.5 เมตร
3. เติมน้ํา เติมออกซิเจน เมื่อกุ้งมีอาการลอยตัว เฉื่อยชา ไม่กินอาหาร
4. เติมเกลือแกงละลายน้ําทุกครั้งที่มีการเติมน้ํา (ประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน)
5. จับกุ้งขายเมื่อได้ขนาดที่ต้องการ[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][cs_text]อ่านหัวข้ออื่นๆ ได้แก่
-สายพันธุ์กุ้งฝอย
-การจัดระบบนิเวศให้ใกล้เคียงธรรมชาติ
-การให้อาหาร และการดูแล
-การวางไข่ และโรคที่ต้องระวัง
-การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูนซีเมนต์

วารสารเกษตรมกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 1/2561

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์          02 2795118

วิธีการชำระเงิน
* โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หจก.กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประดิพัทธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 113-4-48401-1
(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน)

* ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน

(สั่งจ่ายในนาม นายคมสัน หุตะแพทย์ จ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สนามเป้า 10406) (ไม่รับแบบออนไลน์)

* เช็ค สั่งจ่าย นายคมสัน หุตะแพทย์ (เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าโอน 10 บาท)[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/2″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://kasetthammachart.com/wp-content/uploads/2018/08/1-61-cover-create-01.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

กดแชร์ได้เลยค่ะ 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0Print this page
Print
Email this to someone
email